Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

1. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Komplexnet-Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban mint „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a jelen bekezdésben meghatározott társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.taborhelyszinek.hu, www.edzotaborinfo.hu, valamint a www.golyataborinfo.hu, címeken elérhető weboldalakhoz (a továbbiakban külön-külön: a „Weboldal”, együtt: a „Weboldalak”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalakon megjelenő nem természetes személyek (hirdetők stb.) adatkezeléseire. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a vállalkozások adatainak kezelésére.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelők: azok a 3. pontban meghatározott személyek, akik az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározzák.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek (jelenleg külső szolgáltatók):

www.taborhelyszinek.hu, www.edzotaborinfo.hu, www.golyataborinfo.hu,

Komplexnet-Megoldások KFT 8496 Nagypirit, Ady Endre tér 11.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalakon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelők vagy a Weboldalak üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelőkkel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalakhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelők Külső szolgáltatónak tekintik a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatója.

3. Az adatkezelők személye és adatkezelési tevékenysége

3.1. Adatkezelő 1:
Név: Komplexnet-Megoldások KFT
Székhely: 8496 Nagypirit, Ady Endre tér 11.
Telefon: +36 20/2639-410
E-mail: taborhelyszinek@gmail.com
Adatvédelmi felelős: Papp Imréné
Adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető

3.2. Adatkezelő 2:
Név: Komplexnet-Megoldások KFT
Székhely: 8496 Nagypirit, Ady Endre tér 11.
Telefon: +36 20/2639-410
E-mail: taborhelyszinek@gmail.com
Adatvédelmi felelős: Ughy Zoltán
Adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető

3.3. Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

3.4. Az Adatkezelő 1 és 2 üzemelteti a www.taborhelyszinek.hu weboldalt (Weboldal 1), melynek keretében megjelenést, illetve hirdetési helyet biztosít a Felhasználók részére szolgáltatásaik bemutatására, illetve hirdetésére, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére, bemutató oldalak megjelenésére az Adatkezelő 1 és 2 által üzemeltetett www.taborhelyszinek.hu internetes címen levő kereső rendszerben. Az Adatkezelő 1 és 2 által ingyenesen biztosított internetes felület használatával a Felhasználó jóváhagyásával és engedélyével, az üzemeltető helyezi el a reklám, illetve a bemutatásra szánt szöveges, fotó és videó anyagot.

3.5. Az Adatkezelő 1 és 2 üzemelteti a www.edzotaborinfo.hu weboldalt (Weboldal 2), melynek keretében megjelenést, illetve hirdetési helyet biztosít a Felhasználók részére szolgáltatásaik bemutatására, illetve hirdetésére, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére, bemutató oldalak megjelenésére az Adatkezelő 1 és 2 által üzemeltetett www.edzotaborinfo.hu internetes címen levő kereső rendszerben. Az Adatkezelő 1 és 2 által ingyenesen biztosított internetes felület használatával a Felhasználó jóváhagyásával és engedélyével, az üzemeltető helyezi el a reklám, illetve a bemutatásra szánt szöveges, fotó és videó anyagot.

3.6. Az Adatkezelő 1 és 2 üzemelteti a www.golyataborinfo.hu weboldalt (Weboldal 4), melynek keretében megjelenést, illetve hirdetési helyet biztosít a Felhasználók részére szolgáltatásaik bemutatására, illetve hirdetésére, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére, bemutató oldalak megjelenésére az Adatkezelő 1 és 2 által üzemeltetett www.golytaborinfo.hu internetes címen levő kereső rendszerben. Az Adatkezelő 1 és 2 által ingyenesen biztosított internetes felület használatával a Felhasználó jóváhagyásával és engedélyével, az üzemeltető helyezi el a reklám, illetve a bemutatásra szánt szöveges, fotó és videó anyagot.

3.7. A jelen 3. fejezetben és a 9.2. pontban leírt adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel az egyik Weboldalon regisztráló Felhasználó által az adott Weboldalra  történő regisztrációkor és az adott Weboldal használata során megadott személyes adatait az egyik Adatkezelő a másik Adatkezelő részére továbbítja, aki a többi Weboldal által nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli anélkül, hogy a többi Weboldalra is be kellene az egyik Weboldalra már beregisztrált Felhasználónak regisztrálnia.. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

3.8. A Felhasználó a 3.8. pontban említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő
vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a Rendelet szerinti jogait.

3.9. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Weboldalak által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek
tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új
szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat

4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelők a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve járnak el az adatkezelés során. Az Adatkezelők csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelők a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.5. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Az Adatkezelők jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy
feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

4.6. Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.8. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.9. Az Adatkezelők a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”);
● a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
● az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
● a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelők tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelőkkel, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe az Adatkezelők szolgáltatását. Az Adatkezelők a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

5.2. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.9. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelők a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezelik.

5.3. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.4. Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíthetik.

5.5. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.7. Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelők lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelők elvégezték és a jövőben is elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelők erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújtanak az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelők személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelnek. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelők törekszenek arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldalak üzemeltetése, és az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

● A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, hírlevelek továbbítása;
● Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése;
● Felhasználói csoportok képzése és részükre célzott tartalom és/vagy hirdetések megjelenítése;
● Hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;
● A hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása;
● A hirdetési díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
● Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása;
● Az Adatkezelőket terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőket megillető jogok gyakorlása;
● Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az Adatkezelők csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használnak fel;
● a Felhasználók jogainak védelme.

7. Az adatok forrása

Az Adatkezelők kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során
megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők által szervezett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelők kizárólag a promóció során megadott adatokat kezelik a promóció céljára.

8. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelők kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik. A kezelt adatok az alábbiak:

Teljes név, e-mail cím, telefonszám: Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetősége. Jelszó: a Felhasználó által megadott jelszó – az e-mail címmel együtt – a bejelentkezéshez szükséges.
A fentieken túlmenően a Felhasználó döntése alapján a Weboldal 1 és 2 igénybevételéhez kapcsolódóan az Adatkezelők kezelhetik az alábbi adatokat: lakóhely, irányítószám – a fizetős szolgáltatások számlázásához szükséges
A fentieken túl az Adatkezelők kezelhetik a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.

Adatkezelők a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

9. Az adatkezelési folyamat leírása

9.1. Az adatok forrása a Felhasználó, aki a Személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

9.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely Weboldalon elvégzett regisztrációt elvégzésével egyben hozzájárul a regisztráció során megadott Személyes adatainak, valamint az adott Weboldalon közzétett hirdetésnek az adott Weboldal üzemeltetője által a többi, jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelő részére történő továbbításához. A Felhasználó által közzétett hirdetés ilyen módon mindegyik releváns Weboldalon közzétételre kerül, továbbá a Felhasználó Személyes adatainak kezelésére – feltéve, hogy a Felhasználó a regisztráció során ahhoz kifejezetten hozzájárult – mindkét Adatkezelő jogosult. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Tájékoztató hatálya alatt kizárólag közös adatkezelésre van lehetőség, a Felhasználó jogosult kizárólag az egyik Adatkezelő általi adatkezeléshez hozzájárulni.

9.3. A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelők erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem adnak, tartalmi elvárásokat nem támasztanak. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelők által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

9.4. Amennyiben a Felhasználó regisztrál bármely Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál az érintett Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

10. Az adatok érdeklődők általi megismerése

A hirdetés iránt érdeklődők a Felhasználóval a megadott Személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha az érdeklődő fél megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. telefonszám, e-mail cím).

11. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők a megadott elérhetőségeken felveszik a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldenek. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

12. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelők időnként szerveznek nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

A nyereményjátékon való részvétel történhet:

● Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
● Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. A nyereményjátékot követően az Adatkezelők a Felhasználók adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelik.

13. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelők rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőket, mint a Weboldalak üzemeltetőjét segítik a Weboldalak optimalizálásában, abban, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
● elemzik a Weboldalak használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
● figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalakon az Adatkezelők külső webes szolgáltatások segítségével jelenítenek meg különféle tartalmakat vagy készítenek használati statisztikákat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelők felügyelnek, így nincs befolyásuk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatók adnak tájékoztatást.
Az Adatkezelők a cookie-kat felhasználják arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsenek meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldalak működése nem teljes értékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

14. Adattovábbítás

Az Adatkezelők Személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé Az Adatkezelők az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

15. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

16. Külső szolgáltatók

A Weboldalak üzemeltetése során az Adatkezelők Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezeljék, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használják fel.

A Weboldalak által nyújtott szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelők Külső szolgáltatónak tekintik azon Felhasználókat, akik az Adatkezelők által biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe (így különösen azon véleményt tesznek közzé). A Felhasználó a Weboldalra saját döntése alapján feltölthet vagy feltöltethet Személyes adatokat. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelők mint szolgáltatók a Felhasználó részére felületet biztosítanak, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végeznek. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a szolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.

17. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az Adatkezelők munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a
Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Az Adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelők több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:

● A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
● Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
● Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
● Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelők az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemeltetik, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a Személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

18. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha

a) kezelésük jogellenes; Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelők a törlést haladéktalanul végrehajtják.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelők az adatokat törlik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatást adnak.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelők által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
Leiratkozás esetén az Adatkezelők a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törlik. Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelők folyamatos szolgáltatást nyújtanak, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelők mindaddig kezelik az adatokat, amíg az Adatkezelők és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelők a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthatnak.
Minden egyéb adatot az Adatkezelők törölnek, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják.
Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolják a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

19. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

19.1. Az Adatkezelők a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják a Személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak a Felhasználó általuk kezelt, illetve az általuk vagy rendelkezésük szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

19.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelők helyesbítsék. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelők szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatják az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívják arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

19.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelők a Felhasználót a törlésről tájékoztatják.

19.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

19.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelők bármelyikének székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelő 1-nek az taborhelyszinek@gmail.com címre, míg Adatkezelő 2-nek az taborhelyszinek@gmail.com címre küldött e-mailben.

19.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az
Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

19.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

19.8. Ha az Adatkezelők a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelők 19.5. pontban írt elérhetőségein.

19.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

20. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

20.1. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák. Az Adatkezelők a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosultak (de nem kötelesek) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

20.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.